Google

By Google
www.gotwodays.com


ภูมิภาค
จังหวัด.


  จังหวัดกำแพงเพชร
     เปิดดูแล้ว : 2,868 ครั้ง 

"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"


กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด

กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่ น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จน ปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร

การปกครอง

จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอโกสัมพีนคร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5571 1310
เทศบาลเมือง โทร. 0 5572 0409
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0 5571 1234, 0 5571 4223-5
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5570 5004-7
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 1199, 0 5571 6868, 191
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 0 5579 9103
ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 6868, 191
สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร. 0 5571 7275
เนื้อหาจาก : จังหวัดกำแพงเพชร /YouTube

  
ปรับปรุง : 13 ก.ค. 2556 14:11:09 อ่านแล้ว : 5362 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 399 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5288 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5419 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7240 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5288 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5053 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5208 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7240 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท