Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย
  อ่านแล้ว 5,188 ครั้ง


หอวัฒนธรรมเชียงราย เมือง เชียงราย

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย

โดยคณะกรรมการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย (ศศว.จ.) มีความคิดที่จะจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมประจำจังหวัดขึ้น โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมา ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้นำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมในโครงการหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระ เกียรติกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เปิดดำเนินงานอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539 สำหรับการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดเชียงรายได้มอบให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานดูแลรักษา แต่เนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขาดงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงาน จึงทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดูแลรักษา บริหาร จัดการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544

การจัดแสดง อาคารพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น การจัดแสดงแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ จำนวน 6 ห้อง ตามแต่เนื้อหา

ห้องที่ 1 "พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอยพระบาท"   นำเสนอในลักษณะนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ห้องที่ 2 "ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย"
นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย เริ่มตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สมัยสถาปนาเมืองเชียงราย เมืองเชียงรายแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม และเชียงรายปัจจุบัน

ห้องที่ 3 "ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์" นำเสนอความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ห้องที่ 4 "ภาษาและวรรณกรรม"
นำ เสนอเอกสารโบราณ ได้แก่ ใบลาน พับสา ศิลาจารึก บันทึกเรื่องต่าง ๆ เช่น ตำนาน ชาดก ตำรายาสมุนไพร คำสอน พิธีกรรม คำคร่าว คำเครือ บทเพลง กฎหมาย นิทาน และโหราศาสตร์ เป็นต้น ที่แสดงถึงวัฒนธรรมทางภาษาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวล้านนา

ห้องที่ 5 "วัฒนธรรม 5 เชียง"
นำ เสนอ วิถีชีวิตของกลุ่มชนในอดีตและปัจจุบันที่อาศัยใน ห้าเชียง ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) เชียงทอง (หลวงพระบาง) ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ต่างก็เป็นเครือญาติที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คล้ายคลึงกัน การเกิดขึ้นของรัฐชาติในเวลาต่อมา ทำให้สายสัมพันธ์ปิดกั้นลงนับครึ่งศตวรรษ
ปัจจุบัน การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตามนโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจได้สานสายสัมพันธ์ของห้าเชียงขึ้นอีกครั้ง ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว


ห้องที่ 6 "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"
นำ เสนอโดยหุ่นจำลอง ภาพถ่าย และคอมพิวเตอร์ ในเรื่องโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เบื้องหลังการรวมตัวของทั้ง ๔ ประเทศ คือ ไทย จีน ลาว และพม่า ศักยภาพของเมืองเชียงรายกับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจด้านการศึกษา การคมนาคมการสื่อสาร การบริการ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว


ที่ตั้ง อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-711111 เวลาทำการ วันเวลาราชการ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

อ้างอิงข้อมูล
http://203.172.205.25/ftp/intranet/sac.or.th/database/museums/G-Museums/28-Chiang-Rai/culture_chiangrai/culture_chiangrai.htm สืบค้นเมื่อ 23 มิ.ย. 2556


 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Writer :     Update : 7 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5541 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5371 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 12 ก.ค. 2556 14:14:38 อ่านแล้ว : 6281 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 35 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 5414 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท