Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


บ้านครูประนอม ทาแปง ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง แพร่
  อ่านแล้ว 12,946 ครั้ง

แม่ครูประนอม ทาแปง


เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ บ้านนามน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๔ คน ของนายพัน ทาแปง และนางแก้วมูล ทาแปง
ประวัติการศึกษา ครูประนอม ทาแปง เป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษาตั้งแต่ยังเยาว์วัย เริ่มเรียนรู้การปั่นเส้นฝ้าย ทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนโดยรับการถ่ายทอดจากครูคนแรก คือ แม่แก้วมูล ผู้เป็นมารดาตั้งแต่ครูประนอมอายุเพียง ๑๒ ปี  นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้การทอผ้าตีนจกโบราณเมืองลอง จากนางบุญยวง อุปถัมภ์ ผู้เป็นป้า การศึกษาระดับประถมศึกษาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน  แต่ด้วยปัญหาสุขภาพและฐานะทางบ้านที่ยากจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนจึง ต้องหยุดเรียนหนังสือเมื่อเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แต่เมื่อมีโอกาสที่เอื้ออำนวย ครูประนอมก็พากเพียร ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตามอัธยาศัย ครูประนอม ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับเป็นนักเรียนศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำให้ได้รับการศึกษาศิลปะเชิงช่างทอ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นยังคงพากเพียรกับการเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี พ.ศ. ๒๕๔๖

และเมื่อปี ๒๕๕๓ ครูประนอม ทาแปง ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้าทอ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ครูประนอม ทาแปง สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะผ้าทอ) พุทธศักราช  ๒๕๕๓ ณ บ้าน เลขที่ ๙๗/๒ หมู่ที่ ๙ บ้านไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นับเป็นบ้านหลังที่ ๑๖ ของโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ที่จัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง” อย่าง เป็นทางการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกฝ้าย ปลูกคราม ทำเส้นฝ้าย การทอผ้าพื้นเมืองและผ้าตีนจกเมืองลอง การย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งการออกแบบตัดเย็บ โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์และส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ ท่านมีให้แก่คนรุ่นต่อไปได้สืบทอด สืบสานอยู่คู่ชุมชนและสังคมสืบไป

อ้างอิงจาก http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=2308&Itemid= สืบค้น เมื่อ 16 มิ.ย. 2556ผ้าจกเมืองลองเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ที่สืบสานกันมาหลายร้อยปี เป็นผ้าทอที่สวยงามด้วยการสอดใส่ลวดลายสีสันที่ละเอียดอ่อนแสดงถึงคนล้านนา ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนหวานและมีอารมณ์ที่สุนทรีย์ ครูประนอม ทาแปงศิลปินทอผ้า ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นระดับประเทศในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ครูประนอมได้รับรางวัลจากการประกวดผ้าทอระดับประเทศมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทผ้าไหมลายพื้นบ้าน จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
 
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีผ้าครามธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีครูประนอม ทาแปง เป็นประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีครามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยกระดับการ ผลิตผ้าทอพื้นบ้านย้อมสีครามธรรมชาติให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้บริการเผยแพร่ ข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องการผลิตผ้าทอพื้นบ้าน ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีธรรมชาติอย่างครบวงจร และสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีครามธนรม ชาติให้คงอยู่สืบไป
 
ศูนย์การเรียนรู้ฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 


ส่วนที่ ๑ โรงย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติโดยเฉพาะสีคราม ตั้งแต่พรรณไม้ย้อมสี การผลิตเนื้อคราม การก่อหม้อครามและการย้อม

ส่วนที่ ๒ สวนเก๊าหมื่น แหล่งเรียนรู้พรรณไม้ย้อมสีธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ ได้รวบรวมพรรณไม้ย้อมสีกว่า ๔๐ ชนิด ที่ผู้มาเยือนจะได้รู้จักพรรณไม้และเฉดสีที่ได้จากพืชแต่ละชนิด รวมทั้งสุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด 
 

ส่วนที่ ๓ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ผ้าจกเมืองลอง แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สาธิตกระบวนการผลิตผ้าจกและมีการจัดแสดงผ้าจกเมืองลองและผ้าทอโบราณใน พิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเป็น ๓ ส่วนคือ 
๑) ห้องประวัติและผลงาน แสดงประวัติและผลงานของคุณประนอม ทาแปง และสมาชิก 
๒) ห้องผ้าจกเมืองลอง แสดงผ้าซิ่นตีนจกเอกลักษณ์ไทยยวนเมืองลอง ลวดลายโบราณ ผ้าย้อมสีคราม และผลงานชิ้นพิเศษที่ได้รับรางวัล 
๓) ห้องผ้าต่างถิ่น รวบรวมผ้าทอจากท้องถิ่นต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ผ้าจกแม่แจ่ม ผ้าจกลับแล ผ้าจกไทครั่ง ผ้าจกราชบุรี ผ้าทอไทลื้อ และผ้าทอจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า จีน เป็นต้น


นอกจากนี้ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังมีบริการการศึกษาดูงาน ชมกระบวนการปั่นเส้นฝ้ายและทอผ้า เรียนรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอนการย้อมสีห้อมและคราม เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนและสถานที่ต่างๆภายในชุมชน มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรพื้นฐานการทอผ้าเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าผ้าจกเมืองลองที่มีคุณภาพจากฝีมือของศิลปินผ้าทอ พื้นบ้าน ได้แก่ผ้าแต่งลายจก ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้า ผ้าซิ่น กระเป๋า ปลอกหมอนอิงเนคไท ผ้าคลุมเตียงผ้าซิ่นลายจกทั้งฝ้ายและไหม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น

 ข้อมูล http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_ByMember_Detail.php?id=749&CID=17713  สืบค้น เมื่อ 16 มิ.ย. 2556


ดู ศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


Writer :     Update : 9 ก.ค. 2554 00:00:00
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 5899 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 17 ต.ค. 2561 12:30:07 อ่านแล้ว : 7611 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 15 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 09:29:48 อ่านแล้ว : 5634 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:53 อ่านแล้ว : 7758 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท