Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดแสนเมืองมา พะเยา
  อ่านแล้ว 5,180 ครั้ง

วัดแสนเมืองมา สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ.2351 จุดเด่นของวัดอยู่ที่หลังคาวิหารที่ซ้อนลดกันหลายชั้น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ วัดแสนเมืองมา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๐ และได้รับบูรณะครั้งใหญ่ ๒ ครั้ง คือในช่วงต้นของปี พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ศ.๒๕๓๒ รูปแบบของวิหารสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมของไทลื้อผสมผสานกับสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างลงตัว หลังคาเป็นแบบ ๒ ชั้นลดหลั่นกัน ๒ ระดับ หลังคามีลักษณะโค้งลาดต่ำคลุมพระวิหารมุงด้วยแป้นเกล็ด ช่อฟ้าทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหงส์ตามแบบศิลปะไทลื้อ หน้าบันประดับด้วยไม้ฉลุลวดลายเป็นรูปเทพพนมรายล้อมด้วยลายพันธุ์พฤกษา เป็นวิหารที่วิจิตรสวยงาม



ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองมีลักษณะเด่นคือ สร้างตามพุทธศิลป์ที่เป็นจารีตนิยมของไทลื้อ ซึ่งนิยมสร้างพระพุทธรูป มีพระเมาลีเป็นรูปเปลวเพลิง (สัญลักษณ์ของการตรัสรู้) พระกรรณยาวจรดพระอังสะ (แสดงถึงพระปัญญาคุณ) พระพักตร์ทรงเหลี่ยมแย้มสรวล อิ่มเอิบ (แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ) และพระพักตร์ดูอ่อนเยาว์ (แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ) องค์พระประธานสร้างโดยคงลักษณะตามพุทธศิลป์แบบจารีตไทลื้อ เป็นเพียงองค์เดียวที่มีอยู่ในอำเภอเชียงคำในขณะนี้ ภายในวิหารนี้ยังมีธรรมาสน์ แบบจารีตดั้งเดิมของไทลื้อที่สร้างขึ้นมาพร้อมพระวิหารหลังนี้ สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่บนฐานอิฐก่อสูงมีผนังไม้ทึบรอบทั้งสี่ด้าน ลักษณะผายออก รอบนอกประดับด้วยลวดลายพันธุ์พฤกษามีบันไดและทางขึ้นอยู่ด้านหน้า ใช้สำหรับพระภิกษุสามเณรแสดงธรรมเทศนา

จิตรกรรมฝาผนังมีรูปวาดประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ ที่เดินทางอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของประเทศจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปี



นอกจากชมวิหารไตลื้อ ยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เฮินไตลื้อเมิงมางแบบดั้งเดิม ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่ได้จัดรวมรวมศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเอาไว้อีกด้วย
วัดแสนเมืองมา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แผนที่ map วัดแสนเมืองมา

Writer :     Update : 1 ก.ย. 2562 13:48:38
ข้อมูลจาก : https://www.museumthailand.com/th/1780/storytelling/วัดแสนเมืองมา/
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:51 อ่านแล้ว : 5387 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:41 อ่านแล้ว : 5944 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 100 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:33 อ่านแล้ว : 5547 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 5537 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท