Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


บันทึกวัดหนองแวงพระอารามหลวง
   อ่านแล้ว 7,408  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 17 สิหาคม 2556 เช้าวันนี้ผมตื่นแต่เช้าเพื่อมาเที่ยวชมวัดหนองแวงพระอารามหลวงและขอพรพระบรมธาตุแก่นนคร ผมรู้สึกสบายใจมากที่ผมได้มาไหว้พระขอพรพระบรมสารีริกธาตุและเที่ยวชมพระบรมธาตุแก่นนครครั้งนี้วันนี้อากาศเย็นสบายมากครับ มีคนมาเที่ยวชมวัดหนองแวงกันเยอะมาก ผมประทับใจมากครับที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจพระบรมธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติวัดหนองแวง เดิมวัดหนองแวงชื่อวัดเหนอ ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๓๓๒ พร้อมกับวัดกลางและวัดธาตุ  โดยท้าวเพียเมื่องแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) พ.ศ.๒๓๕๔ ท้าวคำยวงน้องชายของท้าวคำบ้ง เจ้าเมืองคนที่สองได้ ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม (บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบัน) บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ประวัติพระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตู ๙ ชั้น) มูลเหตุการสร้างพระมหาธาตุแก่นนคร
๑ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถร) วัดราชบพิธประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒  
๒ พระวิสุทธิกิตติสาร (คูณ ขนติโก ปธ ๔) เจ้าอาวาสตอนนั้น และรูปปัจจุบันได้ตั้งปณิธานตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๙๓  และได้รับพระบรมสารีริกธาตุตามนิมิตจากประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๘ 
๓ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ประทานปัจจัยบูชาพระธรรมเทศนา ให้เป็นทุนเริ่มต้น ๑๘.๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๒๘.
๔  เมืองขอนแก่นมีอายุครบ ๒๐๐ ปี ในพ.ศ ๒๕๔๐  และทางวัดมีที่ดินว่างอยู่ ๑๐ ไร่เศษเหมาะสมในการก่อสร้างพระธาตุ


 ความวิจิตรงดงามขององคพระบรมธาตุ 
ฐานพระธาตุกว้าง ๕๐x๕๐ เมตรองค์พระธาตุก้วาง ๔๐x๔๐ เมตร ความสูงของพระธาตุ ๘๐ เมตร พื้นที่ทั้งหมดในองค์พระธาตุ ๗.๗๘๐ ตารางเมตร พระจุลธาตุ  ๔ องค์ตั้งอยู่ ๔ มุม มีกำแพงแก้วพญานาค ๗ เศียร ล้อมรอบกว้าง ๗๒x๗๒ เมตร เป็นศิลปะสมัยทวารวดีหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผสมผสานศิลปะอินโดจีนรูปทรงแบบชาวอีสาน
ภายในองค์พระบรมธาตุ
ชั้นที่ ๑  เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ  อยู่บนบุษบก มีพระประธานประดิษฐานอยู่ ๔องค์ ตรงกลาง ๑ องค์ด้านข้างทางทิศใต้ ๒ องค์  และทางทิศเหนือ ๒ องค์  ต้นเสาเขียนลวดลายสีเบญจรงค์  ลายกรวยเชิงดอกพุดตานและดอกบัว คานขือเขียนภาพเทพชุมนุมล้อมรอบเพดานเขียนภาพเทพพนมปีกค้างคาว  ดาวล้อมเดือน จตุเทพดารา บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพนิทานเรืองจำปาสี่ต้นโดยเฉพาะบานประตูใหญ่ แกะสลัก ๓ มิติ และฝาผนังด้านใน เขียนภาพประวัติเมืองขอนแก่น  

ชั้น ๒ เป็นหอพักและของใช้ชาวอีสาน บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่อง สังสินไช ฝาผนังด้านในเขียนภาพคะลำชั้น ๓ เป็นหอปริยัติ  บานประตูหน้าต่างเขียนภาพนิทานเรืองนางผมหอม  
ชั้น ๔ เป็นหอปฏบัติธรรม  บานประตูหน้าต่าง เขียนภาพประจำวันชั้น ๕ เป็นหอพิพิธภัณฑ์  บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพ ๓ มิติภาพพุทธประวัติ  แกะสลัก ๑ มิติ  
ชั้น ๖ เป็นหอพระอุปชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรืองพระเวสสันดร แกะสลัก ๑ มิติ
ชั้น ๗ เป็นหอพระอรหันตสาวกบานประตูหน้าต่าง  แกะสลักนิทานชาดกเรืองเตมีใบ้แกะสลัก๑มิติ  
ชั้น ๘  เป็นหอพระธรรม รวบรวมพระคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา มีพระไตรปิฏกเป็นต้น  บานประตูหน้าต่างแกะสลักพรหม ๑๖ ชั้น ถึงชั้นที่เก้าแกะสลักสามมิติ  
ชั้นที่ ๙ เป็นหอพระพุทธ  เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางบุษบกบานประตูหน้าต่างแกะสลัก ๓ มิติรูปพรหม ๑๖ ชั้น และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ ตัวเมืองขอนแก่นทั้ง ๔ ด้าน โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกติดบึงแก่นนครนั้นสวยมาก


Writer : นายวิโรจน์   Update : 18 ส.ค. 2556 20:23:30
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น